VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ASKIM PRESTEGÅRD

(gjelder fra 14. april 2018)

Stiftelsen vedtekter skal være som følger:                           

§1  Stiftelsen Askim Prestegård er opprettet av Askim menighetsråd

§2  Stiftelsens formål er:

A : å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr—bnr— i Askim kommune.

B: å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

§3  Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank

§4  Stiftelses-styret velges av Askim menighetsråd, og består av 4 medlemmer, pluss styreleder og to vararepresentanter. Menighetsrådet velger i tillegg styrets leder.
Tjenestetiden er to år for samtlige. Av de valgte styremedlemmer skal to etter loddtrekning velges for ett år ved første gangs valg.
Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Styret møtes etter behov, eller når styreleder eller to styremedlemmer ber om det. Styrets signatur innehas av et samlet styre.

§5  Styrets oppgave er å ivareta driften av stiftelsen, jfr. §2, og sørge for forsvarlig økonomisk og administrativ drift innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder. Årsmelding og regnskap legges frem for stifterne til orientering.

§6  Endring av vedtektene og eventuell oppløsning av stiftelsen krever 2/3 flertall i styret, og må godkjennes av det organ som til enhver tid ivaretar tilsynet i henhold til stiftelseslovens regler. Ved oppløsning overføres stiftelsens eiendeler til Askim Menighetsråd.

Hjem